511 738 524 wodnik.rumia@gmail.com
9 maja 2017

Regulamin Szkółki Pływackiej „Wodnik”

Regulamin

Szkółki pływackiej „WODNIK”

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkółki Pływackiej „WODNIK” jest wykupienie karnetu miesięcznego.
 2. Trener ma prawo nie wpuścić Klienta na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
 3. Pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
 4. Jeśli pracownicy administracji lub kierownictwo zadecydują o niedopuszczeniu danej osoby do zajęć, uczestnik może zajęcia odrobić w wyznaczonym termie przez instruktora.
 5. Pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 6. Każda osoba, która przebywa na zajęciach Szkółki Pływackiej „WODNIK” musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieopłacenia karnetu jest zmuszona opłacić karnet w trybie natychmiastowym.
 7. Płatność za karnet jest z góry za ilość godzin w miesiącu.
 8. Opłatę za karnet uiszcza się na pierwszych zajęciach w miesiącu.
 9. Uczestnik, który był nieobecny na pierwszych lub drugich zajęciach w miesiącu musi wykupić karnet miesięczny.
 10. W cenie karnetu wliczone jest wejście na pływalnię.
 11. Niewykorzystane zajęcia należy odrabiać w ciągu miesiąca.
 12. Odrabianie zajęć należy ustalić z prowadzącym osobiście lub telefonicznie pod numerem

telefonu 511-738-524.

 1. Poinformowanie instruktora o nieobecności dziecka na zajęciach umożliwia odrobienie zajęć w innym terminie.
 2. Rodzice lub opiekunowie w trakcie zajęć mają zakaz wchodzenia i przebywania na niecce wodnej.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest posiadać odpowiedni strój kąpielowy: dziewczynki strój jednoczęściowy, chłopcy dopasowane majki, czepek, okularki oraz ręcznik.
 4. Na teren pływalni wchodzić należy tylko w klapkach lub na boso.
 5. Przed rozpoczęciem zajęć należy skorzystać z natrysków.
 6. Wszystkich uczestników pływalni obowiązuje regulamin wywieszony na obiekcie pływalni.
 7. WODNIK informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni bez nadzoru, w celu zminimalizowana ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież lub pozostawione w szatni rzeczy doznają uszkodzenia lub zaginą w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia, mimo zaleceń Szkółki Pływackiej „WODNIK”.
 8. Szkółka Pływacka „WODNIK” informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie uczestnik deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora.
 9. Szkółka Pływacka „WODNIK” informuje, że materiały fotograficzne oraz video są integralną częścią zajęć grupowych i indywidualnych. Szkółka Pływacka „WODNIK” informuje o możliwości wykorzystania wizerunku uczestnika w trakcie jego obecności na zajęciach do materiałów reklamowych i promocyjnych oraz umieszczania ich na stronie internetowej, fanpage lub profilu na portalu społecznościowym związanych ze Szkółką Pływacką „WODNIK”, na zasadach wskazanych niniejszym Regulaminie. Poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, Uczestnik lub Opiekun wyrażają na to zgodę. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Uczestnik i/lub Opiekun ma prawo oświadczyć o niewyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku Uczestnika. Oświadczenie takie należy złożyć w formie pisemnej u kierownictwa Szkółki Pływackiej „WODNIK”. Od dnia otrzymania oświadczenia wizerunek uczestnika nie będzie uwieczniany. Jednocześnie uczestnik proszony jest o niepozowanie, usunięcie się ze strefy foto i video oraz o poinformowanie osoby wykonującej foto i video relacje.
 10. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie pływalni bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie pływalni, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 11. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w jaki sposób są przetwarzane Wasze dane są dostępne tutaj: rodo@wodnik-rumia.pl

 

 • 2 Siła wyższa

 

 1. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.
 2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.
 3. W przypadku, gdy Klient z obiektywnych względów nie ma możliwości korzystania z usługi na tożsamym poziomie, dopuszcza się możliwość zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej, tym samym przedłużając czas trwania umowy o analogiczny okres zamrożenia, w którym usługa nie była świadczona.
 4. Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji Klubu i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.
 5. Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz dokonać ich akceptacji w przypadku chęci kontynuowania usługi. W przypadku braku akceptacji w ciągu 7 dni od komunikatu dochodzi do automatycznego zamrożenia usługi do czasu ustania Siły Wyższej.
 6. W przypadku akceptacji sposobu realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.
 7. Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin i nie wnosi do niego uwag.

 

 

Szkółka Pływacka „Wodnik”

Justyna Lubecka

Kontakt

Szkółka Pływacka „Wodnik” Justyna Lubecka
ul. Wrocławska 37/14
84-230 Rumia

Nr konta bankowego
mBank 06 1140 2004 0000 3002 5132 0465

tel. 511738524
email: wodnik.rumia@gmail.com

Partnerzy:


Wykonanie: Nautil.pl & Crenet

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij